برنامه درسی جدید دکترای نرم‌افزار:دکترا 90-09-17 برنامه درسی جدید دوره دکترای نرم‌افزار به تصویب رسید؛ برنامه جدید را می‌توانید در این فایل ملاحظه کنید. رعایت این برنامه برای ورودی‌های 90 به بعد الزامی است.