آزمایشگاه ارزیابی کارایی و مهندسی نرم‌افزار
دکتر جعفر حبیبی


آزمایشگاه الگوریتم و ترکیبیات
دکتر حمید ضرابی زاده، دکتر محمدعلی آبام


آزمایشگاه امنیت داده و شبکه
دکتر رسول جلیلی، دکتر مهدی خرازی، دکتر مرتضی امینی


آزمایشگاه پردازش تصویر دیجیتال و بینایی ماشین
دکتر منصور جم زاد


آزمایشگاه روبوکاپ
دکتر منصور جم زاد


آزمایشگاه سیستم های هوشمند
دکتر حمید بیگی


آزمایشگاه کارایی و اتکاپذیری شبکه های کامپیوتری
دکتر علی موقر


آزمایشگاه کیفیت نرم‌افزار
دکتر سید حسن میریان


آزمایشگاه گروه نظری
دکتر محمد قدسی


آزمایشگاه مهندسی متدولوژی
دکتر رامان رامسین