آزمایشگاه الگوریتم و ترکیبیات
دکتر محمد علی آبام، دکتر حمید ضرابی زاده


آزمایشگاه ارزیابی کارایی و مهندسی نرم‌افزار
دکتر جعفر حبیبی


آزمایشگاه مهندسی نرم افزار خودکار
دکتر عباس حیدرنوری


آزمایشگاه مهندسی متدولوژی
دکتر رامان رامسین


مرکز راه کارهای اطلاعاتی هوشمند
دکتر محمدامین فضلی


آزمایشگاه گروه نظری
دکتر محمد قدسی


آزمایشگاه کارایی و اتکاپذیری شبکه های کامپیوتری
دکتر علی موقر


آزمایشگاه کیفیت نرم‌افزار
دکتر سید حسن میریان